اگر ما قائل به ولایت مطلقه فقیه باشیم دیگر تدوین قانون اساسی عبث و بیهوده است. و امّا اگر قانون اساسی و تدوین آن لازم است و رهبر باید بر اساس آن عمل كند دیگر ولایت مطلقه فقیه عبث و بیهوده است .

                                               

پاسخ :                                

 

قانون اساسی كه بیانگر شكل حكومت، سازمانهای عالی كشور و نحوه ارتباط و همكاری بین این نهادها و سازمانها، حقوق و آزادیهای ملت و دولت و چگونگی ارتباط و تعامل میان این دو است نه تنها با ولایت فقیه تعارض و تنافی ندارد بلكه یك امر لازم و ضروری برای كشور محسوب میشود. قانون اساسی ایران براساس همین فقه اسلامی تدوین شده است. بنابراین فقیه جامعالشرایطی باید مطابق فقه اسلام و قانون اساسی متخذ از آن عمل كند.

امام علی ـ علیه السّلام ـ روش اجرائی حكومت خویش را در شورای سقیفه بنیساعده، قانون اساسی اسلام یعنی قرآن و سنّت محمّدی اعلام كرد. بطوركلی روش اجرائی حكومت و قوانین حاكمیت بر شهروندان باید مشخص باشد تا حقوق و آزادیهای خود را شناخته و به نحو شایستهای از آن بهرهمند شوند. تعهدهای متقابل امام و امت در قانون اساسی منعكس میشود. مضافاً اینكه در تمام دنیا دولتها نحوه اداره كشور و اعمال حاكمیت خویش را تحت عنوان قانون اساسی كشور برای اطلاع عموم ملتها اعلام میكنند تا وضعیت سیستم حقوقی آن كشور برای جهانیان معلوم شود.

در خاتمه اشاره به این نكته لازم است كه قانون اساسی ضمن بیان تكالیف و حقوق تمام آحاد جامعه، مشخصكننده مرزها و حدود استفاده از آزادیها نیز میباشد.وجود مدون این قانون موجبات حفظ حقوق شهروندان را فراهم كرده و از طرفی حقوق تضییع شده و یا از دسترفته آنها را باز میگرداند.

یادآور میشویم جهت اطلاعات بیشتر می توانید به كتاب نظریه سیاسی اسلام از آیتالله مصباح یزدی مراجعه فرمائید.